Asesoría Xurídica

Civil
 • Dereito de Familia. Separacións matrimoniais e divorcios.

 • Declaración de paternidade e filiación.

 • Liquidación de sociedades de gananciais e división de patrimonios.

 • Herdanzas, particións hereditarias e declaracións de herdeiros ab intestato.

 • Reclamacións de cantidade. Impago de pensións.

 • Reclamacións por danos causados en accidentes de circulación.

 • Incapacitacións e tutelas.

 • Contratos.

 • Responsabilidade civil, contractual e extracontractual.

 • Mediación familiar.

Inmobiliario
 • Arrendamentos e Desafiuzamentos.

 • Reclamacións por vicios e defectos construtivos.

 • Defensa xurídica a Comunidades de Propietarios.

Administrativo
 • Recursos contencioso-administrativos.

 • Indemnizacións por responsabilidade patrimonial da Administración.

 • Procedementos sancionadores.

 • Expropiacións e Subvencións.

 • Lei de dependencia.

 • Multas de tráfico.

Tributario
 • Procedementos tributarios.

 • Reclamacións económico-administrativas.

Mercantil
 • Contratos mercantís en xeral.

 • Dereito de Sociedades.

 • Solicitudes de concursos de acredores.

 • Responsabilidade fronte a administradores de sociedades.

 • Dereito Cambiario.

 • Reclamación de impagados.

 • Asesoramento xurídico a empresas.

Dereito laboral e seguridade social
 • Extinción de contratos de traballo.

 • Xuízos de Despido.

 • Reclamación de salarios e outras contías.

 • Expedientes de Regulación de Emprego (ERE).

 • Accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

 • Indemnizacións por lesións permanentes non invalidantes.

 • Incapacidades temporais, permanentes e Gran invalidez.

Dereito penal
 • Procedementos por todo tipo de delitos.

 • Xuízos de faltas.

 • Xuízos rápidos. Alcoholemias.

 • Violencia de xénero.

 • Dereito penitenciario.

Estranxeiría
 • Asesoramento e tramitación de permisos de residencia e traballo.

 • Reagrupamento familiar.

 • Procedementos sancionadores de expulsión.

 • Réxime matrimonial, separacións e divorcios de estranxeiros.