Asesoría Fiscal e Contable

 • Asesoramento e planificación fiscal.

 • Declaracións trimestrais e anuais de impostos.

 • Imposto sobre a renda e patrimonio.

 • Imposto sobre socidades.

 • Estudios de viabilidade e análise do beneficio fiscal.

 • Calendario fiscal.

 • Lexislacion fiscal.

 • Imposto sobre o valor engadido (i.v.e.)

 • Altas/baixas do i.a.e., censais, etc.

 • Declaración de operacións intracomunitarias.

 • Declaración anual de operacións con terceiros.

 • Asistencia ó contribuinte ante os distintos órganos da axencia tributaria.

 • Imposto sobre transmisións e actos xurídicos documentados.

 • Imposto sobre sucesións e doazóns.

 • Estudio e planificación do sistema contable.

 • Elaboración e supervisión da contabilidade.

 • Elaboración dos libros oficiais e auxiliares de contabilidade.

 • Legalización dos libros oficiais de contabilidade.

 • Formulación de contas anuais.

 • Informe de xestión.

 • Análise dos estados contables.